🚩 Dzień Pierwszy (5 sierpnia, czwartek) – Warszawa ➡️ Czarnów

Temat dnia: Zrozum Boga zastanawiając się nad sobą

Fragment Pisma Świętego: Mt 16,13-23

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus
zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział
Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.
Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu
Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w
niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie
mówili, że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i
arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie,
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On
odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś
Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co
ludzkie.

Wezwanie do modlitwy: o gotowość zastanowienia się nad sobą, przyjęcia nowości przyniesionej przez Jezusa,która wstrząsa naszymi schematami

Dzisiaj w Kościele: Dzień Powszedni

About the author

Media WAPM

View all posts